Hledat
 
Akční zboží
 
Kategorie
 
 
 
Seřadit podle artiklu
Seřadit podle názvu
Seřadit podle ceny
zobrazit jako seznamzobrazit jako tabulku
 
 
BRILLANT P

BRILLANT P

Běžná cena: 283,00
Cena od: 255,00 CZK
bez DPH: 210,74
Dostupnost: Skladem 

Hodnocení:  velmi špatné hodnocení špatné hodnocení průměrné hodnocení dobré hodnocení výborné hodnocení    () - 3417x
 
Popis
 

Brillant-P

Složení:
Směs anorganických pigmentů, plniv, speciálních aditiv, fungicidních látek, derivátu celulózy a styren – akrylátové disperze ve vodném prostředí.


Barevné odstíny:
Vyrábí se v bílém odstínu, tónování je možno provádět tónovacími barvami HETCOLOR max. do poměru 1 : 8.


Použití:
BRILLANT–P je bílá matná disperzní vysoce plněná barva k okamžitému použití do vnitřních prostor, rychleschnoucí, vhodná na různé podklady. Struktura plastického povrchu nátěru je dosažena zvýšeným obsahem plniva a použitým typem válečku. Dekorační interiérová barva BRILLANT–P se používá k nátěrům omítek, zdiva, dřeva, dřevotřískových, dřevovláknitých, cementotřískových a sádrokartonových desek, betonových panelů a panelů z lehčených hmot, papíru a tapet. Lze použít také na upravené nesavé podklady (např. umakart, sololit). Barva BRILLANT–P obdržela certifikát od TZÚS Praha č. 01 – 8075, STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ č. 01 – 8074.


Ředidlo:
Neředí se.


Nanášení:
Dekorační interiérová barva BRILLANT–P se nanáší speciálním moltoprénovým strukturálním válečkem.


Podklad:
Vyzrálý, chemicky neutrální, pevný, suchý, zbavený mechanických nečistot, odmaštěný, zatmelený a zabroušený, zbavený prachu a nesoudržných vrstev, napuštěný vhodnou interiérovou disperzní barvou nebo penetračním přípravkem (viz nátěrový postup). U nových omítek odstraňte uvolněná zrnka písku (přebroušení, ometení kartáčem).


Příklad nátěrového postupu:

• základní napouštěcí nátěr

nesavé podklady
- 1× nátěr disp. barvou (např. Brillant, Latex) zředěnou 0,1 - 0,3 litru vody na 1 kg barvy.

savé podklady
- 1× nátěr penetrač. přípravkem A–GRUND (příp. P–GRUND) nebo disperzní barvou (např. Brillant, Latex) zředěnou 0,3 - 0,5 litru vody na 1 kg barvy.

• po zaschnutí základního napouštěcího nátěru se nanese 1× krycí nátěr neředěnou a řádně promíchanou dekorační barvou

• doba zasychání je přibližně 4 hodiny při 20 °C. Teplota prostředí i podkladu nesmí při aplikaci klesnout pod +5 °C. Pracovní pomůcky a znečištěná místa je nutno ihned omýt vodou, protože zaschlá barva se velmi obtížně odstraňuje (např. ředidlem C 6000).Vydatnost:
1 – 1,5 m2 z 1 kg barvy v jedné vrstvě podle savosti podkladu a tloušťky vrstvy.


Balení:
Plastová vědra o hmotnosti 7 kg, 15 kg.


Skladovatelnost:
Skladovat při teplotách nad +5 °C. Barva nesmí zmrznout! Výrobek si uchovává své užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 24 měsíců od data výroby.


Požárně technické charakteristiky:

Není hořlavou kapalinou ve smyslu ČSN 65 0201.
Výrobek není klasifikován z hlediska přepravy jako nebezpečné zboží.


Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Barva BRILLANT – P neobsahuje organická rozpouštědla. Obsahuje styren-akrylátovou disperzi, která může u zvláště citlivých jedinců vyvolat senzibilizaci pokožky. Při práci zamezte jeho styku s kůží a očima. Nevdechujte aerosol. Používejte vhodný ochranný oděv a vhodné ochranné rukavice. Osobní ochranné pracovní prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou a po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem.


Ekotoxikologické vlastnosti:

Barva smí být použita na plochy přicházející do nepřímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou. Výrobek je ekologicky nezávadný a při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje zdraví.


Likvidace odpadů:

Při likvidaci zbytků nátěrových hmot, ředidel a jejich odpadů je nutno postupovat v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech, ve znění prováděcích předpisů (č. 381/2001, Vyhl. MŽP – Katalog odpadů, č. 383/2001 Vyhl. MŽP - O podrobnostech nakládání s odpady) a zákonem č. 477/2001 Sb. O obalech. Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů.


Naše doporučení:
Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.


 
Diskuze
 

BRILLANT P  (příspěvků: 0)

Přidat příspěvek
Vaše jméno


Váš email (nebude zveřejněn)


Předmět


Text
Opište kontrolní kód:
 
 
Měna
 
Přihlášení
Jméno
Heslo
 
Nákupní košík
 
položek: 0
Cena: 0,00 CZK
 
 
 
Nejprodávanější

 
Helpline