Hledat
 
Akční zboží
 
Kategorie
 
 
 
Seřadit podle artiklu
Seřadit podle názvu
Seřadit podle ceny
zobrazit jako seznamzobrazit jako tabulku
 
 
BRILLANT R - PLNĚNO PILINAMI / 5 KG

BRILLANT R - PLNĚNO PILINAMI / 5 KG

Běžná cena: 282,00
Cena od: 254,00 CZK
bez DPH: 209,92
Dostupnost: Skladem 

Hodnocení:  velmi špatné hodnocení špatné hodnocení průměrné hodnocení dobré hodnocení výborné hodnocení    () - 3854x
 
Popis
 

Brillant-R

Složení:
Směs anorganických pigmentů, plniv, speciálních aditiv, fungicidních látek, derivátu celulózy a styren-akrylátové disperze ve vodném prostředí.


Barevné odstíny:
Vyrábí se v bílém odstínu, tónování je možno provádět tónovacími barvami HETCOLOR max. do poměru 1 : 8.


Použití:
BRILLANT–R je bílá matná disperzní barva plněná pilinami k okamžitému použití do vnitřních prostor, odolná vůči otěru za sucha, vodou ředitelná, rychleschnoucí, vhodná na různé podklady. Struktura nátěru je dosahována použitým druhem plniva. Dekorační interiérová barva BRILLANT–R se používá k nátěrům omítek, zdiva, dřeva, dřevotřískových, dřevovláknitých, cemento-třískových a sádrokartonových desek, betonových panelů a panelů z lehčených hmot, papíru a hladkých tapet. Lze použít také na upravené nesavé podklady (např. umakart, sololit). Barva BRILLANT–R obdržela certifikát od TZÚS Praha č. 01 – 8075 STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ č. 01 – 8074.


Ředidlo:
Voda (destilovaná, demineralizovaná, pitná)


Nanášení:
Dekorační interiérová barva BRILLANT–R se nanáší speciálním polyakrylovým nepolstrovaným válečkem.


Podklad:
Vyzrálý, chemicky neutrální, pevný, suchý, zbavený mechanických nečistot, odmaštěný, zatmelený a zabroušený, zbavený prachu a nesoudržných vrstev, napuštěný vhodnou disperzní barvou nebo penetračním přípravkem (viz nátěrový postup). U nových omítek odstraňte uvolněná zrnka písku (přebroušení, ometení kartáčem).


Příklad nátěrového postupu:

• základní napouštěcí nátěr

nesavé podklady
- 1× nátěr disp. barvou (např. Brillant, Latex) zředěnou 0,1 – 0,5 litru vody na 1 kg barvy.

savé podklady
- 1× nátěr penetrač. přípravkem A–GRUND (příp. P–GRUND) nebo disperzní barvou (např. Brillant, Latex) zředěnou 0,3 – 0,5 litru vody na 1 kg barvy.

• po zaschnutí základního napouštěcího nátěru se nanese 1× krycí nátěr řádně promíchanou mírně naředěnou dekorační barvou max. 0,2 – 0,3 litru vody na 15 kg barvy

• doba zasychání je přibližně 4 hodiny při 20 °C. Teplota prostředí i podkladu nesmí při
aplikaci klesnout pod +5 °C. Pracovní pomůcky a znečištěná místa je nutno ihned omýt vodou, protože zaschlá barva se velmi obtížně odstraňuje (např. ředidlem C 6000).


Vydatnost:
1,5 – 2 m2 z 1 kg barvy v jedné vrstvě podle savosti podkladu a tloušťky vrstvy.Balení:
Plastová vědra o hmotnosti 7 kg, 15 kg.

Skladovatelnost:
Skladovat při teplotách nad +5 °C. Barva nesmí zmrznout! Výrobek si uchovává své užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 24 měsíců od data výroby.


.

Požárně technické charakteristiky:

Není hořlavou kapalinou ve smyslu ČSN 65 0201.
Výrobek není klasifikován z hlediska přepravy jako nebezpečné zboží.


Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Barva BRILLANT–R neobsahuje organická rozpouštědla. Obsahuje styren-akrylátovou disperzi, která může u zvláště citlivých jedinců vyvolat senzibilizaci pokožky. Při práci zamezte jeho styku s kůží a očima. Nevdechujte aerosol. Používejte vhodný ochranný oděv a vhodné ochranné rukavice. Osobní ochranné pracovní prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou a po práci omyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem.


Ekotoxikologické vlastnosti:

Barva smí být použita na plochy přicházející do nepřímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou. Výrobek je ekologicky nezávadný a při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje zdraví.


Likvidace odpadů:

Při likvidaci zbytků nátěrových hmot, ředidel a jejich odpadů je nutno postupovat v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech, ve znění prováděcích předpisů (č. 381/2001, Vyhláška MŽP – Katalog odpadů, č. 383/2001 Vyhláška MŽP - O podrobnostech nakládání s odpady) a zákonem č. 477/2001 Sb. O obalech. Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů.


Naše doporučení:
Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.


 
Diskuze
 

BRILLANT R - PLNĚNO PILINAMI / 5 KG  (příspěvků: 0)

Přidat příspěvek
Vaše jméno


Váš email (nebude zveřejněn)


Předmět


Text
Opište kontrolní kód:
 
 
Měna
 
Přihlášení
Jméno
Heslo
 
Nákupní košík
 
položek: 0
Cena: 0,00 CZK
 
 
 
Nejprodávanější

 
Helpline