Hledat
 
Akční zboží
 
Kategorie
 
 
 
Seřadit podle artiklu
Seřadit podle názvu
Seřadit podle ceny
zobrazit jako seznamzobrazit jako tabulku
 
 
HETLINE LF / 18 KG

HETLINE LF / 18 KG

Běžná cena: 664,00
Cena: 598,00 CZK
bez DPH: 494,21
Dostupnost: do 7 dnů 

Hodnocení:  velmi špatné hodnocení špatné hodnocení průměrné hodnocení dobré hodnocení výborné hodnocení    () - 3424x
 
Popis
 

HETLINE

Složení:
Směs anorganických pigmentů, plniv, speciálních aditiv, fungicidních látek, derivátu celulózy a styren – akrylátové disperze ve vodném prostředí.Barevné odstíny:
Vyrábí se v bílém odstínu, tónování je možno provádět tónovacími barvami HETCOLOR.Použití:
HETLINE je speciální sněhově bílá matná disperzní interiérová barva na sádrokarton k okamžitému použití do vnitřních prostor, omyvatelná, vodou ředitelná, rychleschnoucí, vysoce paropropustná. Používá se k nátěrům sádrokartonových desek. Barva HETLINE obdržela certifikát od TZÚS Praha č. 01 – 8075, STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ č. 01 – 8074 a doporučují ji výrobci sádrokartonových prefabrikátů LAFARGE GIPS, KNAUF a RIGIPS.Ředidlo:
Voda (destilovaná, demineralizovaná, pitná)Nanášení:
Interiérová barva HETLINE se nanáší válečkem nebo stříkáním. Pro velkoplošnou aplikaci lze použít zařízení pro vysokotlaké stříkání (AIRLESS) např. zařízení AIRLESSCO firmy STORCH.Podklad:
Vyzrálý, chemicky neutrální, pevný, suchý, zbavený mechanických nečistot, odmaštěný, zatmelený a zabroušený, zbavený prachu a nesoudržných vrstev, napuštěný zředěnou barvou nebo penetračním přípravkem A–GRUND.Příklad nátěrového postupu:

· základní napouštěcí nátěr se provede barvou zředěnou 0,1 – 0,3 litru čisté vody na 1 kg barvy, popřípadě penetrace přípravkem A–GRUND

· po zaschnutí základního napouštěcího nátěru se nanese jeden krycí nátěr barvou zředěnou max. 0,05 litru čisté vody na 1 kg barvy

· doba zasychání je přibližně 4 hodiny při 20 °C. Teplota prostředí i podkladu nesmí při aplikaci klesnout pod +5 °C. Pracovní pomůcky a znečištěná místa je nutno ihned omýt vodou, protože zaschlá barva se velmi obtížně odstraňuje (např. ředidlem C 6000).Vydatnost:
3 – 5 m2 z 1 kg barvy ve dvou vrstvách podle savosti podkladu a tloušťky vrstvy.Balení:
Plastová vědra o hmotnosti 7 kg, 15 kg, 30 kg.


Skladovatelnost:
Skladovat při teplotách nad +5 °C. Barva nesmí zmrznout! Výrobek si uchovává své užitné vlastnosti v původním neotevřeném obalu minimálně 24 měsíců od data výroby.


Požárně technické charakteristiky:

Není hořlavou kapalinou ve smyslu ČSN 65 0201.
Výrobek není klasifikován z hlediska přepravy jako nebezpečné zboží.


Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Barva HETLINE neobsahuje organická rozpouštědla. Obsahuje styren-akrylátovou disperzi, která může u zvláště citlivých jedinců vyvolat senzibilizaci pokožky. Při práci zamezte jeho styku s kůží a očima. Nevdechujte aerosol. Používejte vhodný ochranný oděv a vhodné ochranné rukavice. Osobní ochranné pracovní prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou a po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem a ošetřete reparačním krémem.Ekotoxikologické vlastnosti:

Barva smí být použita na plochy přicházející do nepřímého styku s poživatinami, krmivy, pitnou vodou. Výrobek je ekologicky nezávadný a při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje zdraví.


Likvidace odpadů:

Při likvidaci zbytků nátěrových hmot, ředidel a jejich odpadů je nutno postupovat v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech, ve znění prováděcích předpisů (č. 381/2001, Vyhláška MŽP – Katalog odpadů, č. 383/2001 Vyhláška MŽP – O podrobnostech nakládání s odpady) a zákonem č. 477/2001Sb. O obalech. Zbytky našich nátěrových hmot je možno likvidovat v souladu se zněním jmenovaných předpisů.


Naše doporučení:
Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.


 
Diskuze
 

HETLINE LF / 18 KG  (příspěvků: 0)

Přidat příspěvek
Vaše jméno


Váš email (nebude zveřejněn)


Předmět


Text
Opište kontrolní kód:
 
 
Měna
 
Přihlášení
Jméno
Heslo
 
Nákupní košík
 
položek: 0
Cena: 0,00 CZK
 
 
 
Nejprodávanější

 
Helpline